W dniu 2 marca 2018 r. odbyła się debata ekspercka EURACTIV.pl współorganizowana z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, poświęcona nowym europejskim celom recyklingu.  Panelistami w debacie byli: Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP GRID Warszawa, Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sarah Nelen, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych przy Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego, prof. Dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Andrzej Rudka, były Doradca  Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP przy Komisji Europejskiej.

Związek Pracodawców EKO-PAK reprezentowany był podczas tego wydarzenia przez Krzysztofa Baczyńskiego, Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Dziczek, Dyrektora Biura Zarządu.

Debata koncentrowała się na pakiecie nowelizowanych dyrektyw odpadowych, których celem jest wprowadzenie Gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe cele recyklingowe mają przede wszystkim pomóc Europie stawić czoła wyzwaniom surowcowym i ekonomicznym, uniezależnić stary kontynent od zewnętrznych wpływów i umożliwić zachowanie wysokich standardów życia Europejczykom w kolejnych pokoleniach.

Sarah Nelen podkreśliła, iż Circular Ecoonomy Package (CEP/ GOZ) stanowi zaledwie pierwszy krok w procesie głębokich zmian w poszczególnych obszarach. W najbliższym czasie możemy się zatem spodziewać kolejnych aktywności KE, która nieustająco pracuje nad nowymi założeniami do aktów prawnych, wytycznych i rekomendacji.

W 2018 r. planowane jest wydanie rekomendacji odnoszących się do standardów jakości tworzyw sztucznych z surowców pierwotnych i wtórnych. Jeszcze w tym półroczu ma zostać opublikowana propozycja legislacyjna dotycząca tej frakcji materiałowej. KE nie odrzuca możliwości narzucenia w pewnym zakresie standaryzacji materiałów, wykorzystywanych do produkcji opakowań (np. dopuszczenie tylko dwóch kolorów dla butelki PET – transparentnego i niebieskiego).

Magda Gosk odniosła się do pakietu dyrektyw z entuzjazmem, podkreślając fakt, iż Polska nie była w gronie państw wnioskujących o obniżenie poziomów. Na pytanie Krzysztofa Baczyńskiego o planach Ministerstwa Środowiska w związku z możliwością wnioskowania o derogacje m.in. dla poziomów składowania czy poszczególnych frakcji surowcowych, pani Dyrektor odpowiedziała, że decyzja zapadnie po analizie wyników polskich gmin, wdrażających standardy selektywnej zbiórki.  Ministerstwo Środowiska zamierza bacznie obserwować rynek i podejmować działania w sytuacji, gdy będzie taka konieczność. Na obecnym etapie wydaje się, że cele recyklingowe są w zasięgu Polski.

23 lutego 2018 r. opublikowany został komunikat Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięcia porozumienia między Komisją, Parlamentem i Radą Unii Europejskiej, dotyczącego zmian w dyrektywach odpadowych. Cele dla krajów członkowskich zostały określone na następujących poziomach:

  • Dla masy odpadów komunalnych 55% (do roku 2025), 60% (do roku 2030), 65% (do roku 2035).
  • Dla odpadów opakowaniowych 65% (do roku 2025) i 70% (do roku 2030) – w przypadku opakowań został określony szczegółowy podział uwzględniający materiał, z którego opakowanie zostało wytworzone (plastik, drewno, metale żelazne, aluminium, szkło, papier i karton. Cele określone dla odpadów opakowaniowych mają zachęcać do wykorzystywania opakowań łatwo poddających się recyklingowi i wielokrotnego użytku.

Dyrektywa Ramowa określa minimalne wymagania dla mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, które będą obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich. Dostosowanie krajowych mechanizmów ROP do znowelizowanego kształtu musi nastąpić najpóźniej 56 miesięcy po opublikowaniu dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do 1.01.2025 r. wszystkie państwa zobligowane są do wdrożenia selektywnej zbiórki tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych, a do 31.12.2023 r. winny zorganizować system selektywnej zbiórki bioodpadów  z gospodarstw domowych (Polska już wprowadziła ten obowiązek).

Przedstawiciele EKO-PAK uczestnikami debaty eksperckiej EURACTIV.pl - Mapa Myśli

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.