Statut – Tekst Jednolity

„Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Niniejszym powołuje się organizację pracodawców o nazwie „Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK” zwaną dalej „Związkiem”.
 2. Związek jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.).
 3. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
 4. Związek może używać także nazwy skróconej: „Związek Pracodawców EKO-PAK”.

§2

 1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 2. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
 3. Związek może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne.

§3

 1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców, jak również brać udział w ich tworzeniu.
 2. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych, w tym
  w szczególności do międzynarodowych organizacji pracodawców.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§4

Podstawowymi celami i zadaniami Związku są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych w niej  pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 2. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
 3. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami;
 4. podejmowanie metodami prawnie dozwolonymi działań zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie interesów zrzeszonych w Związku pracodawców i mającym związek z gospodarką odpadami w Polsce i Unii Europejskiej;
 5. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców zrzeszonych w Związku;
 6. oddziaływanie na kształtowanie polityki ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej gospodarki odpadami;
 7. działanie na rzecz dobrej legislacji, usuwania barier dla działań organizacji społecznych i przedsiębiorczości, racjonalizacja obciążeń biznesu, deregulacja;
 8. podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, ale także w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, techniki i technologii;
 9. popularyzowanie wiedzy z zakresu problematyki ekologicznych aspektów opakowań;
 10. zapewnianie możliwości dialogu pomiędzy Członkami Związku, przedstawicielami instytucji władzy publicznej, środowisk naukowych, konsumentów i ich organizacji oraz środków masowego przekazu.

 §5

Cele i zadania Związku określone w § 4 realizowane są przez:

 1. przedstawianie stanowiska Związku oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w tym w szczególności gospodarką odpadami i stosunkami pracy;
 2. organizację i popieranie konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań, jak również podróży studyjnych oraz wizyt krajowych i zagranicznych w zakresie problematyki określonej w § 4 powyżej;
 3. występowanie do organów władzy i administracji publicznej, w tym do organów władzy sądowniczej w sprawach dotyczących przedmiotu działalności Związku;
 4. monitorowanie procesu ustawodawczego;
 5. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym działalnością;
 6. inicjowanie i uczestniczenie w wysłuchaniach publicznych, o których mowa w art. 8 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);
 7. realizowanie przedsięwzięć promocyjnych w interesie ochrony środowiska naturalnego i kształtowania w społeczeństwie postaw proekologicznych;
 8. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego i władzy sądowniczej, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 9. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego oraz udzielanie informacji prawnej w szczególności dla pracodawców i w zakresie działalności Związku;
 10. utrzymywanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
 11. udział na podstawie odrębnych przepisów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na prawa pracodawców;
 12. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą;
 13. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców zrzeszonych w Związku w zakresie stosunków pracy i polityki odpadami;
 14. udział w negocjacjach i rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy.

§6

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze celowe i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku mogą być:
  1. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
  2. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  3. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  4. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  5. PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  6. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  7. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  8. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  9. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  10. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  11. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  12. PKD 85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  13. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  14. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  15. PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  16. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

CZŁONKOSTWO

 §7

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiot działalności obejmuje produkcję, promocję, marketing lub jakiekolwiek inne działanie w zakresie opakowań, produktów w opakowaniach lub gospodarki odpadami, lub należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), wśród członków której znajdują się podmioty zajmujące się produkcją, promocją, marketingiem lub jakimkolwiek innym działaniem w zakresie opakowań, produktów w opakowaniach lub gospodarki odpadami, w tym działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej izby gospodarcze, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia pracodawców, które wśród swoich celów statutowych posiadają sprawy związane produkcją, promocją, marketingiem lub jakimkolwiek innym działaniem w zakresie opakowań, produktów w opakowaniach lub gospodarki odpadami, o ile podmioty te same posiadają status pracodawcy.
 2. Pracodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm).

 §8

 1. O przyjęciu w poczet Członków Związku decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
 2. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Związku powinna zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 3. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawca może ponowić wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku nie wcześniej niż po upływie 1 roku.

§9

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów, w tym prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia;
 2. otrzymywania od władz Związku w miarę możliwości pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych Związku;
 3. dostępu do informacji dotyczących Związku i jego działalności;
 4. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Związku.

§10

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. udziału w pracach Związku;
 2. przestrzegania Statutu Związku oraz regulaminów przyjętych przez jego organy;
 3. terminowego uiszczania składek;
 4. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności, o ile takie informacje znajdują się w posiadaniu danego członka Związku i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa danego członka Związku w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
 5. udzielania w miarę swych możliwości pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

  
§11

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
 1. dobrowolnego wystąpienia Członka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi;
 2. rozwiązania Związku;
 3. wykluczenia ze Związku przez Walne Zgromadzenie w razie:
  1. istotnego naruszenia postanowień statutu lub uporczywego
   i rażącego postępowania sprzecznego z zasadami etyki,
   w szczególności względem środowiska naturalnego,
  2. co najmniej 6-miesięcznego opóźnienia z opłatą składki członkowskiej,
 4. zakończenia likwidacji Członka Związku, bądź ustania z innych przyczyn jego osobowości prawnej,
 5. utraty przez Członka statusu pracodawcy.
 1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku składa się Zarządowi w formie pisemnej z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty,
  w której takie wystąpienie ze Związku ma nastąpić.
 2. Wykluczenie ze Związku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów
  w obecności co najmniej połowy Członków. Uchwałę doręcza się wykluczonemu Członkowi na piśmie, jeśli nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto ww. uchwałę.
 3. Od uchwały o wykluczeniu ze Związku przysługuje wykluczonemu Członkowi odwołanie do kolejnego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie to wraz
  z uzasadnieniem należy złożyć za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu, jeśli wykluczony Członek nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o jego wykluczeniu lub w terminie 30 dni od daty tego Walnego Zgromadzenia, jeśli wykluczony Członek był na nim obecny.
 4. Do czasu podjęcia ostatecznej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie, Członek Związku jest zawieszony w swoich prawach
  i obowiązkach wynikających z członkostwa w Związku.
 5. Ustanie członkostwa z jakiegokolwiek powodu nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Związku.
 6. Biuro Związku prowadzi rejestr członków Związku. W rejestrze zamieszcza się firmę, adres oraz inne dane kontaktowe członka na podstawie informacji przekazanych przez Członka Związku. W rejestrze zamieszcza się także informacje o adresie e-mail, na który mogą być przesyłane zawiadomienia
  o Zgromadzeniach, o ile Członek Związku wyraził zgodę na zawiadamianie
  w tej formie.

 §12

 1. Osobie fizycznej, prawnej lub innej jednostce organizacyjnej działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która przyczyniła się do rozwoju gospodarki odpadowej, w szczególności opakowaniowej, i realizowała cele zbieżne z celami Związku może być przyznany tytuł „Członka Honorowego Związku”.
 2. Tytuł Członka Honorowego Związku nadaje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkowie Honorowi mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Biuro Związku prowadzi rejestr Członków Honorowych.

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§13

 1. Składka członkowska za dany rok jest płatna do 30 czerwca tego roku.
 2. Zasady obliczania wysokości składek członkowskich ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4. Uchwały w sprawie zasad obliczania wysokości składek podejmowane są większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Związku.
 3. Na podstawie zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, dla każdego Członka Związku kwotę należnej za dany rok składki określa Dyrektor Biura Związku.
 4. Wysokość pierwszej składki członkowskiej ustala w formie uchwały Zgromadzenie Założycielskie. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich, obowiązują wysokości składek członkowskich uchwalone przez Zgromadzenie Założycielskie.

 

ORGANY ZWIĄZKU

§14

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie, zwane także Zgromadzeniem;
  2. Zarząd Związku, zwany także Zarządem.
 1. Obok organów wymienionych w ust. 1, w ramach Związku działają następujące komisje branżowe, skupiające Członków prowadzących taką samą lub zbliżoną swym rodzajem działalność gospodarczą:
 1. Komisja producentów wód i napojów,
 2. Komisja producentów żywności,
 3. Komisja producentów chemii i kosmetyków,
 4. Komisja producentów opakowań,
 5. Komisja producentów piwa.
 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa przedmiot działalności komisji branżowych, tryb ich pracy oraz czas ich działania.
 2. Komisje branżowe wybierają ze swojego grona przewodniczących komisji.

§15

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
 2. Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, powiadamiając wszystkich Członków Związku o jego terminie, w tym o drugim terminie w przypadku braku kworum podczas pierwszego terminu, miejscu, proponowanym porządku obrad, projektach uchwał oraz przesyłając sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia poprzedniego Zwyczajnego Zgromadzenia.
 4. Członków Związku należy wezwać listami poleconymi lub w inny skuteczny i udokumentowany sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Wezwania mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Związku adres, jeśli wyraził on zgodę na tę formę wezwania do udziału w Zgromadzeniu.
 5. Każdy z Członków Związku może brać udział w Zgromadzeniu, w tym w podejmowaniu uchwał osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pisemne pod rygorem nieważności.
 6. Każdego Członka Związku reprezentuje na Zgromadzeniu jeden delegat, którym może być w szczególności członek ich organu, wspólnik uprawniony do reprezentacji lub inna upoważniona osoba. Jeżeli Członka Związku ma reprezentować na Zgromadzeniu osoba, której prawo do reprezentowania nie wynika z wpisu do właściwego rejestru, jej dopuszczenie do udziału w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu wymaga przedstawienia pełnomocnictwa zgodnego z postanowieniami ust. 5. Osoby, których prawo do reprezentowania wynika z wpisu do właściwego rejestru, są dopuszczone do udziału w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu jednoosobowo niezależnie od zasad reprezentacji ujawnionych we właściwym rejestrze.
 7. W Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej ½ Członków Związku uprawnionych do głosowania w pierwszym wyznaczonym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony najwcześniej dzień później – może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu.
 8. W Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Związku, mogą brać w nim udział także z głosem doradczym Dyrektor Biura Związku, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.
 9. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Dyrektor Biura Związku, a w ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Zarządu obecny na Walnym Zgromadzeniu.
 10. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 11. Walne Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu uchwala swój Regulamin.
 12. Tajne są głosowania w sprawach osobowych.
 13. W sprawach innych niż określone w ust. 12 głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego z Członków Zarządu.
 14. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który jest podpisywany przez protokolanta oraz przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 15. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie w celu rozważenia istotnych zagadnień znajdujących się w zakresie działalności Związku, w szczególności zaś w celu podjęcia niezbędnych uchwał. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 50% Członków Związku. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku, Członkowie Związku, którzy wnosili o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mogą je zwołać samodzielnie.
 16. Do Nadzwyczajnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zwyczajnego Zgromadzenia.

 §16

 1. Członkom Związku przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wytyczanie generalnych kierunków działalności i uchwalanie planów działalności Związku;
 2. przyjmowanie w poczet Członków Związku oraz wykluczanie ze składu Członków Związku, w tym rozpatrywanie odwołań od wykluczenia;
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 5. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu;
 6. dokonywanie oceny działalności Związku;
 7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 8. odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu przed upływem kadencji;
 9. rozpatrywanie innych wniosków należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 10. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub poszczególnych członków Związku.

 §18

 1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.
 2. O ile uchwały Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, w skład Zarządu wieloosobowego wchodzą:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Przewodniczący komisji branżowych,
  3. Pozostali członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie,
  4. Dyrektor Biura Związku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5,

przy czym Przewodniczący komisji branżowej nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa Zarządu. Uchwały Walnego Zgromadzenia wskazują Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.

 1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 2-letnią kadencję z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 w odniesieniu do Dyrektora Biura Związku.
 2. Przed przystąpieniem do wyboru Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę określającą maksymalną liczbę pozostałych członków Zarządu, o których mowa w ust. 2 pkt c., które będą wybierane w skład Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
 3. Każdoczesny Dyrektor Biura Związku, zaangażowany na jakiejkolwiek podstawie przez Związek, jest z urzędu członkiem Zarządu.
 4. Przewodniczący komisji branżowych wchodzą z urzędu w skład Zarządu Związku, w trybie określonym w § 18 ust. 1 Statutu, tj. po podjęciu przez najbliższe Walne Zgromadzenie uchwały o ich powołaniu w skład Zarządu.
 5. Mandaty członków Zarządu Związku wygasają w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia im absolutorium za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 w odniesieniu do Dyrektora Biura Związku.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 8. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, w przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących wypadkach:
  1. rezygnacji z pełnienia funkcji;
  2. odwołania przez Zgromadzenie, z tym, że do odwołania przewodniczącego danej komisji branżowej, konieczna jest zgoda tej komisji;
  3. wygaśnięcia stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, na podstawie którego członek Zarządu był zaangażowany przez członka Związku lub – w przypadku Dyrektora Biura – przez Związek, o czym członek Zarządu niezwłocznie informuje Zarząd na piśmie;
  4. śmierci,
  5. utraty zdolności do czynności prawnych,
  6. braku możliwości wykonywania obowiązków potwierdzonym orzeczeniem lekarskim.
 10. Uchwała o odwołaniu Prezesa Związku oraz o odwołaniu pozostałych członków Zarządu przed upływem kadencji wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

 §19

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Zarząd w granicach określonych w niniejszym Statucie może w Regulaminie określającym jego tryb wewnętrznego działania przewidywać inne metody głosowania, w tym głosowania bez odbywania posiedzeń w drodze pisemnego zbierania głosów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub podczas telekonferencji lub wideokonferencji. W wypadku trybów głosowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów wszystkich członków Zarządu.
 3. Tajne głosowania zarządza się w sprawach osobowych.
 4. W sprawach innych niż określone w ust. 3 głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego z członków Zarządu.
 5. Jeżeli nastąpi utrata członkostwa w Zarządzie określonej osoby przed upływem kadencji Zarządu, wówczas może zostać przeprowadzony wybór uzupełniający według zasad statutowych regulujących powoływanie członków Zarządu, z tym, że osoba wybrana w tym trybie wybierana jest tylko na okres do końca kadencji Zarządu.
 6. W skład Zarządu może wchodzić co najwyżej jedna osoba spośród zgłoszonych przez jednego Członka Związku kandydatów na stanowisko członka Zarządu.
 7. Zgłoszenie przez Członka Związku kandydata na stanowisko członka Zarządu może nastąpić wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie lub przez oświadczenie do protokołu Walnego Zgromadzenia, jeśli osoba ta jest obecna na Walnym Zgromadzeniu. W wypadku zgłoszenia przez jednego członka Związku większej liczby kandydatów, stanowisko członka Zarządu uzyska ten spośród tych kandydatów, który uzyska największą liczbę głosów wystarczającą do wyboru na stanowisko członka Zarządu. Pozostali kandydaci wskazani przez danego członka Związku nie uzyskują stanowiska członka Zarządu bez względu na liczbę uzyskanych głosów.
 8. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie i nie przysługuje im wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, w szczególności w związku z udziałem w posiedzeniach. Powyższe ograniczenia nie dotyczą członków Zarządu zatrudnianych przez Związek.
 9. Członkiem Zarządu może być osoba pozostająca w stosunku pracy z członkiem Związku lub Związkiem lub zaangażowana przez Członka Związku i/lub Związek na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. Powyższe oznacza, iż tylko osoby wymienione w zdaniu poprzedzającym mogą być zgłaszane jako kandydaci do Zarządu i tylko te osoby mogą nabywać członkostwo w Zarządzie. Dla oceny spełniania wymagań określonych w niniejszym postanowieniu każdorazowo rozstrzygające jest pisemne oświadczenie członka Związku lub Zarządu Związku, z którego wynika, że określona osoba pozostaje w stosunku pracy z tym członkiem Związku lub Związkiem lub jest zaangażowana przez tego członka Związku lub Związek na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej albo że określona osoba nie pozostaje w stosunku pracy ani nie jest zaangażowana na innej podstawie przez tego członka Związku lub Związku. Wygaśnięcie stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, na podstawie którego członek Zarządu był zaangażowany przez członka Związku lub Związek powoduje wygaśnięcie mandatu członka organu Związku, chyba że dana osoba nawiązuje jednocześnie bądź utrzymuje z tym samym członkiem Związku lub Związkiem inny stosunek prawny będący podstawą jej zaangażowania. Powyższe ograniczenia nie dotyczą jakiegokolwiek członka Zarządu tak długo, jak długo jednocześnie wchodzi on w skład zarządu członka Związku lub też sam jest pracodawcą będącym osobą fizyczną – Członkiem Związku, bądź też jest osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki osobowej będącej Członkiem Związku. Dla oceny spełniania tych kryteriów każdorazowo rozstrzygające jest pisemne oświadczenie Członka Związku, z którego wynika, że określona osoba spełnia te konkretne kryteria, bądź że żadnych z nich już nie spełnia, chyba że osoba ta przedstawi dowód przeciwny w postaci dokumentu urzędowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wypisu z ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego danego Członka Związku.
 10. Wygaśnięcie mandatu na podstawie ust. 9 niniejszego paragrafu stwierdza Zarząd w drodze uchwały po uzyskaniu od Członka Związku informacji o ustaniu stosunku pracy lub zaangażowania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej i w miarę możliwości po wysłuchaniu członka Zarządu, którego sprawa dotyczy. Informacja o ustaniu stosunku pracy lub zaangażowania na jakiejkolwiek innej podstawie z członkiem Zarządu powinna zostać złożona przez Członka Związku lub Zarządu Związku w terminie 30 dni od jego ustania.
 11. Przepisy o członkach Zarządu stosuje się także do Przewodniczących komisji branżowych wchodzących w skład Zarządu.

 §20

 1. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości Zgromadzenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu oraz prowadzenie spraw Związku;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  3. uchwalanie budżetu Związku;
  4. udzielanie pomocy Członkom Związku w realizacji zadań statutowych;
  5. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Związku;
  6. udzielanie pełnomocnictw, w szczególności do zaciągania zobowiązań finansowych;
  7. przeprowadzenie likwidacji Związku w razie podjęcia uchwały o jego rozwiązaniu.

 §21

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli i reprezentowania Związku na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Związku działający łącznie. W wypadku zarządu jednoosobowego, Związek reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie.

§22

 1. Zgromadzenie Założycielskie Związku:
  1. wybiera Komitet Założycielski,
  2. pełni rolę Walnego Zgromadzenia do daty uzyskania przez Związek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  3. zwołuje Walne Zgromadzenie Związku w okresie do jednego miesiąca od daty uzyskania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Komitet Założycielski Związku składa wymagane prawem dokumenty niezbędne do zarejestrowania Związku i może wprowadzać korekty do statutu, wymagane przez organ rejestrowy, po dokonaniu konsultacji tych zmian z członkami Związku w trybie korespondencji elektronicznej.

BIURO ZWIĄZKU

 §23

 1. Obsługę Związku i Zarządu zapewnia Biuro Związku.
 2. Pracą Biura Związku kieruje zatrudniany przez Związek Dyrektor Biura Związku, działający zgodnie ze Statutem i uchwałami organów Związku.
 3. Stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny z Dyrektorem Biura Związku zostaje nawiązany zgodnie z zasadami reprezentacji Związku, z tym że podpisanie umowy i ustalenie składników i wysokości wynagrodzenia wymaga zawsze działania Prezesa Zarządu.
 4. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku bądź stosunków cywilnoprawnych podmiotów zatrudnionych lub współpracujących ze Związkiem, w tym w ramach jej Biura dokonuje Prezes Związku lub Dyrektor Biura Związku w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
 5. Do zadań Biura Związku należy m.in. organizowanie od strony techniczno-finansowej spotkań organów statutowych Związku oraz prowadzenie rejestru członków Związku oraz Członków Honorowych.

  MAJĄTEK ZWIĄZKU

§24

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich i innych świadczeń członków, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątków organizacji, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Związek oprócz prowadzenia działalności gospodarczej może tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków Zarządu oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 4. Związek nie może wykorzystywać majątku Związku na rzecz członków Zarządu, pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §25

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Związku wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Związku.
 2. Uchwała o likwidacji Związku wymaga ustalenia stanu majątkowego i sposobu ściągnięcia należności i sposobu regulowania zobowiązań Związku.
 3. W przypadku rozwiązania Związku likwidacji dokonuje Zarząd.
 4. Majątek Związku w razie jego likwidacji przeznacza się na cel zbieżny z celami Związku, szczegółowo określony w uchwale w sprawie rozwiązania Związku.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.