W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się  webinarium pt. „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – od zapisów dyrektywy do modelu implementacji”, zorganizowane przez ZP EKO-PAK.

Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy uznanych ekspertów w swoich dziedzinach.

Panią Francescę Stevens, dyrektor generalną EUROPEN, która uczestniczy we wszystkich procesach legislacyjnych i koncepcyjnych, które toczą się na szczeblu europejskim. Pani Stevens przedstawiła podczas swojego wystąpienia ramy prawne już obowiązujące w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz spodziewane regulacje, których publikacji możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości.

Pana Joachima Quoden, wiodącego eksperta w dziedzinie mechanizmów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, Członka Grupy Eksperckiej OECD,  a także zespołu eksperckiego powołanego przez Komisję Europejską, dyrektora zarządzającego EXPRA, który zaprezentował przegląd rozwiązań stosowanych w różnych krajach UE wraz z oceną ich efektywności i zgodności ze znowelizowaną dyrektywą ramową w sprawie odpadów (WFD 2018/851).

Pana Krzysztofa Baczyńskiego, prezesa zarządu ZP EKO-PAK, od ponad dekady związanego merytorycznie z obszarem gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, aktywnie zaangażowanego w procesy legislacyjne i analityczne, których celem jest wskazanie najlepszych praktyk i rozwiązań systemowych w obszarze gospodarki opadami opakowaniowymi, służących gospodarce o obiegu zamknięty.

Jak ważna i oczekiwana jest merytoryczna debata, poświęcona reformie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, świadczy zainteresowanie naszym wydarzeniem, do udziału w którym zgłosiło się 174 uczestników i 95% wzięło w nim aktywny udział. Wśród audytorium znaleźli się przedstawiciele Parlamentu RP, panie i panowie Posłowie, reprezentanci Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, organizacji samorządowych, branżowych, pozarządowych, naukowcy, aktywiści, dziennikarze, przedsiębiorcy.

To była ogromna radość i zaszczyt, że mogliśmy gościć tak szeroką reprezentację rynku! Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i zaangażowanie w dyskusję!

Najważniejsze konkluzje, płynące z wystąpień oraz debaty:

  • Już obowiązujące regulacje, wynikające ze znowelizowanego w 2018 r. pakietu dyrektyw stanowią pierwszy krok, wyznaczający kierunek dalszych, bardzo głębokich zmian w niedalekiej przyszłości.
  • Wytyczne dotyczące projektowania opakowań i opłaty modulowanej zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Na razie są to dokumenty niewiążące, jednak bardzo prawdopodobne, że konkluzje w nich zawarte, zostaną wpisane do projektu nowelizacji dyrektywy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych lub opublikowane w formie rozporządzenia, które obowiązuje w każdym kraju członkowskim wprost.
  • Harmonizacja wymagań w zakresie ROP ma prowadzić do unifikacji systemów i metod kalkulacji oraz raportowania w całej Wspólnocie. Dziś, z powodu różnorodności systemów i algorytmów dane są nieporównywalne.
  • Wszystkie kraje członkowskie muszą dostosować swoje systemy do nowych wymagań.
  • Systemy oparte na mechanizmie daniny publicznej, w tym podatkowe, nie spełniają brzegowych kryteriów wskazanych dyrektywą. Państwa stosujące takie mechanizmy (3 spośród wszystkich państw członkowskich) winne są je zreformować, by były zgodne z dyrektywą ramową ws. odpadów.
  • Mechanizm ROP ma na celu przeniesienie ciężaru odpowiedzialności z mieszkańców i gmin na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, dlatego powinien być realizowany z ich silnym zaangażowaniem, pod czujnym okiem i ścisłą kontrolą instytucji państwowych.
  • Mechanizm ROP nie został stworzony po to, by w bardzo prosty sposób pozyskać dodatkowe źródło finansowania systemu odpadowego. ROP ma na celu poprawę efektywności systemu, jego realną reformę jakościową, która spowoduje, że wprowadzający będą znali całą drogę ich produktu w cyklu życia i będą w stanie reagować szybko, na każdym etapie – od projektowania produktów i opakowań po ich finalne zagospodarowanie (docelowo w procesie recyklingu).
  • Mechanizm ROP, aby był zgodny ze znowelizowanym art. 8a dyrektywy ramowej ws. odpadów i gwarantował efektywność, powinien być realizowany na podstawie częściowej lub pełnej odpowiedzialności operacyjnej wprowadzających.
  • Konieczne jest zapewnienie przejrzystości systemu oraz platformy realnego dialogu.
  • Rekomendacją dla Polski jest wzorowanie nowych rozwiązań na doświadczeniach austriackich.

Gdyby czuli Państwo potrzebę powrotu do niektórych wystąpień lub całości webinarium, udostępniamy nagranie z wydarzenia: https://vimeo.com/477506523/9a32394c4e (w 18 minucie streamingu rozpoczyna się nagranie).

Poniżej udostępniamy także prezentacje, które przedstawiali nasi Eksperci.

Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, prośby lub potrzebę przedyskutowania zaprezentowanych treści, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękujemy za udział w webinarium !

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Dziczek
Dyrektor Biura Zarządu, Członek Zarządu

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań
i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa

tel.: +48 512-429-646
e-mail: [email protected]

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.